Elmas Testere

PRODUCT
CATALOGUE
DOWNLOAD

Müşteri Adayı Aydınlatma Metni

ÖRNEK ELMAS TESTERE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICILARINA (MÜŞTERİ ADAYLARI) YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında ÖRNEK ELMAS TESTERE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in Kanun kapsamında potansiyel ürün veya hizmet alıcılarına yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

·       Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·       Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

·       KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veri işlenmektedir.

C. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz;

·       Ad-Soyad, Telefon, Adres ve fatura bilgileridir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, kullanıcıların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.  

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir yere aktarılmamaktadır.

E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ŞİRKET, müşteri adaylarının verilerini KVKK gereğince, pazarlama tekliflerinin iletilebilmesi amacıyla yapılan görüşmeler sırasında telefon veya mail vasıtasıyla veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan veya otomatik yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddeleri uyarınca bu aydınlatma metninin B numaralı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin B numaralı maddesinde yer alan amaçlarla aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir;

·       Sözleşmenin Kurulması ve ifası ve Veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, 2 ay boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz

G. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ŞİRKET’in Cevizli Mahallesi Sanayiciler Cad. Örnek Elmas Testere Sanayii Apt. No: 15/1 Maltepe/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine

 bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

 talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurunuzda;

• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport

 numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

• Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna, başvuru yapılan elektronik postaya cevap verme suretiyle dönüş yapılacaktır.